fbpx

ימי חוויות ייחודיות בכרתים – מדיניות ביטול ותנאי רכישה

ברוכים הבאים לטיולכם בכרתים!

להלן מספר דגשים להזמנת יום מימי החוויה בכרתים.

הרשמה ושריון התאריך יעשו ע”י תשלום מקדמה על סך 50 יורו (התשלום הינו שקלי לפי שער היורו ביום ההעברה – בהעברה בנקאית שקלית רגילה)

במידה וסכום המקדמה הועבר לגורם שלישי(כגון לחברות להשכרת רכב בחלק מהמקרים)

לא ניתן יהיה לקבל החזר על המקדמה.

*יתרת התשלום תיעשה ביום הטיול במזומן.

* המחיר אינו כולל כניסה למתקנים במידה ויהיו ואינו כולל ארוחות או הוצאות בעלות אופן אישי.

* בכל מקרה בו מספר המשתתפים ביום החוויה גדול מאחד ,חתימה על מסמך זה מהווה הסכמה מצד החותם כי התנאים המצויינים יחולו באופן מלא על כל שאר המשתתפים ללא יוצא מן הכלל וחתימתו מהווה וכוללת גם את הסכמתם.

* סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בנוסף, סע’ 14ג’1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע”י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מבניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.יתרת התשלום תיעשה ביום הטיול.

לאחר כ 14 ימים מיום ביצוע התשלום לא ניתן יהיה לקבל כל החזר על תשלום המקדמה.

* על המזמין לדאוג דרך סוכנות הנסיעות לקבל את כל המידע וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות

על מנת להיכנס ליוון בתקופת הנוכחית כגון מילוי טפסים בדיקת קורונה אם צריך וכן בדיקה של תנאי הכניסה ליוון בתאריכים המיועדים . כמו כן יש להתעדכן דרך סוכנות הנסיעות על ההגבלות אשר יתקיימו על החוזרים מיוון ארצה מחוסנים או שלא אם יחולו.

* אי הגעה לטיול ללא הודעה מוקדמת או איחור כל שהוא בשל אי מילוי הנחיות כאלה ואחרות יחייב את המזמין במלוא סכום ההזמנה.

* ביטול הטיול מצד הלקוח בטווח זמן של 14 ימים קלנדריים  לפני מועד הטיול – יידרש מזמין הטיול לשלם 50% מערכו הכולל  של הטיול בקיזוז המקדמה ששולמה, תשלום זה ייעשה בהעברה בנקאית שקלית רגילה לפי שערו של האירו ביום ההעברה. בכל מקרה של ביטול הטיול החל מ 5 ימים לפני מועד היציאה ,יחייב את הלקוח בתשלום המלא של יום הטיול אשר סוכם.

  • בכל מיקרה בו ביטול הטיול נעשה ע”י רועי אור מכל סיבה שהיא , יוחזר מלוא התשלום ללקוח תוך 14 ימי עסקים.
 
  • חתימה על מסמך זה מהווה הצהרה מפורשת על בריאות פיסית ונפשית תקינים להשתתפות בטיול המיועד של כל המשתתפים.
 
 

תקנון קורונה – יובהר כי טיול מאורגן תחת מדיניות הקורונה מתקיים כל עוד מדינת היעד מקבלת תיירים מישראל וכל עוד הטיסה יוצאת כסדרה .ודגש כי גם אם מדינת היעד הופכת לאדומה אך ניתן להגיע ולטייל בה, הטיול מתקיים כסדרו.

ההתנהלות במדינת היעד הינה בכפוף לחוק החל בה בלבד ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות וחובת הנוסע\ת לנהוג לפיו.

עילת הפיכת המדינה לאדומה אינה מהווה עילת ביטול וכל ביטול מצד הנוסע\ת בגין כך יגרור דמי ביטול ככתוב במסלול הטיול.
על הנוסע\ת החובה והאחריות לרכוש פוליסת ביטוח מקיפה הכוללת סעיף קורונה המבטחת גם דמי ביטול מכל סיבה שהיא.

רכב – באופן עקרוני בטיולים בהם הליווי נעשה עם ריכבו של רועי אור וגם בכאלו בהם הנסיעה היא במספר רכבים , הרכב הינו ג’יפ סגור. בכל מיקרה בו תהיה תקלה בלתי צפוייה ברכב זה ורועי אור יצטרך לשכור רכב חלופי – הדבר לא יהווה עילה לכל טענה מצד הלקוח וכמו כן לא יהווה כל עילה להחזר כספי כזה או אחר או לביטול הטיול מצד הלקוח. כמו כן רשאי רועי אור להחליף רכבים בטיולים שונים ללא כל צורך בהודעה מראש.

ביטוח – חובה לקיים פוליסת ביטוח רפואי מתאימה לסוג הטיול , כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ,ביטול טיסה וכל ההרחבות הנדרשות.

יובהר להלן כי בחרתם ברועי אור ללוות ולהיות המלווה שלכם בטיולכם. רועי אור מתוקף תפקידו כמלווה בלבד אינו אחראי בשום צורה לנזקים העשויים להיגרם לנוסע כתוצאה מתאונות במהלך יום הטיול, נפילות ,פציעות ,מחלות , חלילה מוות ,כמו כן נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול – גם עקב תאונה , אלימות , שוד , גניבה , אבדה של מטען או מסמכים , כרטיסי טיסה , דרכון וכן הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. חתימה על מסמך זה וכן השתתפות בטיול מהווים הסכמה מפורשת לתנאי זה ומהווים הצהרה מפורשת ללקיחת אחריות מלאה של מזמין הטיול ולוויתור על כל סוג של תביעה מכל צד או גורם כנגד רועי אור מטעמו של המזמין.

החותם מצהיר כי הוא בריא בגופו ובנפשו וכשיר להשתתפות בטיול אשר סוכם וכמו כן מצהיר החותם כי כל שאר המשתתפים בטיול המיועד בריאים בגופם ובנפשם וכשירים גם הם לצאת ליום אשר סוכם ,כמו כן מצהיר הנוסע  כי רכש ואו ירכוש עד מועד היציאה מהארץ ולמשך כל תקופת הטיול פוליסת ביטוח נסיעות מקיפה לחו”ל כנאמר, הכולל ביטוח רפואי. באחריותו של הנוסע לוודא כי הביטוח שערך תואם לאזור המתוייר דרך סוכן נסיעות או סוכן ביטוח.

* רועי אור שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון הרכישה מפעם לפעם על פי שיקול דעתו וללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

אני הח"מ מאשר שקראתי ומסכים לתנאי התקנון ומדיניות הביטולים.